Specialundervisning

Specialundervisning og inklusion

Som udgangspunkt er alle vore elever så meget som muligt med i klassens fællesskab!
Elever med behov for specialundervisning støttes både individuelt, i grupper og så vidt det er muligt i deres respektive klasser.På Naturfriskolen har vi små klasser, hvilket giver gode muligheder for at tilgodese elever med særlige behov i undervisningen i klasserne. Derved opnår vi, at elever med behov for specialundervisning stadig er en del af fællesskabet, hvilket er uvurderligt i forhold til sociale færdigheder.
Klassekammeraterne udviser stor forståelse for de elever, der skal have hjælp, og klassestørrelserne gør det muligt at tilbyde støtte og samtidig fastholde det faglige niveau.

Specialundervisningen i klassen foregår i alle fag, hvor det er hensigtsmæssigt. I de tilfælde løses behovet med en ekstra støtte i klassen, som kan hjælpe de specialelever, som har et specielt fagligt eller pædagogisk behov.
Når specialundervisningen foregår i grupper, er grupperne sammensat således, at de deltagende eleverne har matchende faglige behov.

Naturfriskolen har tilknyttet en særdeles kompetent specialundervisningskonsulent, som tilbyder ene undervisning og tilrettelægger den enkelte elevs skolegang.
Konsulenten fungerer samtidig som sparringspartner for skolens personale.

​Naturfriskolen er meget opmærksom på, at specialeleverne opnår så højt et fagligt niveau og så mange sociale kompetencer som muligt,  samtidig med at vores specialelever er en naturlig del af klassefællesskabet.
Såvel behovet for, som resultatet af specialundervisningen evalueres løbende i et samarbejde med skolelederen, konsulenten, lærerne, forældrene og PPR.

Naturfriskolen
2018


Ordblindhed

Den bedste hjælp til elev med ordblindhed er HURTIG INDSATSHvis der er mistanke om, at en elev er ordblind, får vi meget hurtigt (i løbet af få dage) lavet en test for at konstatere, hvorvidt eleven er ordblind og i positivt fald, hvad omfanget af ordblindheden er.

Hvis eleven ordblind, er der brug for både at forstå ordblindheden og leve med den.

Vi tilrettelægger undervisningen  således, at eleven trives og udvikler sin læsning og skrivning.
Hvor det er relevant inddrages IT, iPads og specielle værktøjer i undervisningen og hjemme.

De små klassestørrelser på Naturfriskolen gør, at eleven, såfremt det er muligt, modtager den specielle undervisning i klassen sammen med klassekammeraterne, hvilket har stor betydning socialt.

Hvor det er relevant vil eleven modtage ene-undervisning.

Elevens udvikling bliver løbende evalueret i et samarbejde mellem forældre, lærer, skoleleder og konsulent.

Vi har tilknyttet en særdeles kompetent ordlindekonsulent, hvorfor vi kan lave undersøgelsen i løbet af få dage og straks kan iværksætte den hjælp, der er relevant.


To-sprogs undervisning


Alle tosprogede elever sprogvurderes, når de starter på Naturfriskolen.
Undervisningen tilrettelæggelse udfra sprogvurderingen og elevens behov, parathed og niveau.Så vidt det er muligt, foregår hjælpen til tosprogede i klassen sammen med klassekammeraterne.
Eneundervisning tilbydes, når der er et behov herfor. Vi underviser også tosprogede i små grupper, når det giver mening ift modersmål, alder og niveau.
Ligeledes tilbydes der pædagogisk hjælp såfremt, at der er behov herfor i en periode.
Elevens udvikling evalueres løbende i et samarbejde med forældre, evt. fagpersoner, lærer og skoleleder.