Krise og Sorgplan

Indholdsfortegnelse

  • Når en elev dør
  • Når en elev mister mor, far eller søskende
  • Når en ansat/kollega dør
  • Støtte til elev med alvorlig syg/døende forælder
  • Støtte i forhold til alvorlig syg/døende elev
  • Generelt
  • Gode råd

Når en elev dør

Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolens leder, som orienterer lærerteamet.

Skolelederen orienterer hurtigst muligt SFO, skolebestyrelse og andre involverede parter.

Ansvarsfordeling:

Skolelederen
Skolelederen informerer skolens medarbejdere om dødfaldet inden skoledagen begynder.

Klasselærerne går derefter i klasserne og fortæller eleverne om dødsfaldet, og at der vil være en fælles mindestund senere.

Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner fra søskende eller venner i andre klasser – eller fra børn, der for nyligt har mistet en nærtstående.

Sørger for flagning på halv den dag eleverne får besked om dødsfaldet samt på begravelsesdagen.

Indkalder til og forestår fælles mindestund for skolen hvor skolelederen giver besked om dødsfaldet så detaljeret som muligt, for at undgå rygtedannelser.

Sørger for at frigøre klasselæreren, så hun/han kan være i klassen og informere om dødsfaldet og den fælles mindestund.

Kontakter PPR, hvis der er behov for krisehjælp, sundhedsplejersken kan ligeledes kontaktes.

Kontakt til klassens forældre:

Skolelederen informerer forældrene grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen gives skriftligt eller på et møde

Klasselærer
Afklaring med hjemmet, klassen og klassens forældre. Kontakt til hjemmet hurtigst muligt.

Hjemmet
I løbet af klasselærerens første kontakt til hjemmet:

Hvad kan klasselæreren/skolen/SFO hjælpe med?

Få konkrete facts om hvad der er sket, så rygter manes i jorden.

Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne?

Få afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet på skolen.

Klasselæreren informerer skolelederen om hvad der er sket.

Klasselærerens anden kontakt til hjemmet skal ske inden begravelsen.

Fortælle om forløbet i klassen.

Afleverer en buket blomster og evt. et lille brev fra skolen/lærerne/eleverne.

Indhente oplysninger om begravelsen.

Få afklaret om forældrene ønsker, at personalet og eleverne fra skolen deltager i begravelsen.

Klassen
Det anbefales, at der er to lærere i klassen den dag, eleverne informeres om dødsfaldet.

Klasselæreren er i lokalet når den første elev ankommer.

Man taler meget grundigt om hvad der er sket. Rygter skal manes i jorden!

Man taler med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både negative og positive oplevelser om den døde.

Det er en god ide at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger, små historier.

Der skal være mulighed for aktiviteter, der ikke har med den døde at gøre. Læreren sørger for, at der ikke er elever, som skal hjem til et tomt hus. Eleverne kan evt. gå i SFO, indtil forældrene er hjemme. De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene.

Den lokale præst kan kontaktes og komme i klassen for at fortælle om begravelsen.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie:

Den medarbejder, der først får kendskab til dødfaldet, kontakter skolelederen, som giver besked til klasselæreren. Skolelederen sørger derefter for at kontakte skolens andre lærere, SFO, skolebestyrelse og (eller) forældrene.

Klasselærer og skoleleder sørger for kontakt til hjemmet, blomster til begravelsen, deltager i begravelsen, giver skriftlig information til klassens forældre og klassens øvrige lærere.

Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. 

Det er vigtigt efterfølgende at være opmærksom på elevernes sorgreaktioner og almene trivsel.

Når en elev mister mor, far eller søskende

Den der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolelederen og klasselæreren.

Det er af stor betydning, at der udpeges en primærperson, der fremover har ansvar for at følge op på eleven. Det vil i de fleste tilfælde være klasselæreren, men hvis han/hun ikke føler sig rustet til opgaven, skal en anden findes.

Ansvarsfordeling

Skolelederen
Sender meddelelse til forældrene.

Sørger for en buket til hjemmet.

Klasselæreren
Kontakter elevens hjem og indhenter oplysninger om dødsfaldet.

Der informeres om, at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen eller førstkommende skoledag.

Hjemmet får anledning til at gøre opmærksom på, om der er noget de selv ønsker, der skal siges eller gøres på dette møde.

Taler med hjemmet om, hvordan og hvornår eleven vender tilbage til klassen.

Sender en buket til hjemmet.

Hører om klasselæreren skal deltage i begravelsen.

En evt. afklaring af, om en af forældrene ønsker at deltage, når læreren taler med eleverne om hændelsen.

Klassemøde
Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion.

Klasselæreren forklarer, hvordan sorgen kan påvirke os, og at den berørte elev har behov for at tale 

meget om det, der er sket.

Klassen aftaler, hvordan kammeraterne skal forholde sig når eleven kommer tilbage.

Kan klasselæreren ikke være til stede, skal det være en anden lærer med tæt tilknytning til klassen.

De øvrige klasser informeres kort af deres klasselærer om dødsfaldet.

Det er vigtigt efterfølgende at være opmærksom på elevens sorgreaktioner og almene trivsel.

Medarbejders dødsfald

Ansvarsfordeling

Ledelsen
Informerer samtlige medarbejdere ved skolen og evt. samarbejdspartnere.

Indkalder samtlige elever og medarbejdere på skolen og foreslår en fælles mindestund.

Tager kontakt til afdødes familie.

Får med afdødes familie afklaring af, om familien ønsker kollegers og elevers deltagelse i begravelsen.

Flagning på halv stang den dag skolen får meddelelse om dødsfaldet samt på begravelsesdagen.

Sender besked til de berørte klassers forældre så vidt muligt samme dag, som skolen får meddelelsen.

Sørger for at afklare alle forhold med de pårørende i forbindelse medbegravelsen.

Sørger for blomster eller krans fra skolen til begravelsen.

Klassen
Det anbefales der er to lærer i berørte klasser den dag, eleverne informeres om dødsfaldet.

En af klassens lærere er i lokalet, når de første elever ankommer.

Man taler meget grundigt om, hvad der er sket. Rygter skal manes i jorden.

Man taler med eleven om den døde lærer.

Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både negative og positive oplevelser om den døde.

Der skal være mulighed for aktiviteter, der ikke har med død at gøre.

Læreren sørger for at der ikke er elever, som skal hjem til et tomt hus.

Eleverne kan evt. gå i SFO, indtil forældrene er hjemme.

De store elever skal have mulighed for at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene.

Den lokale præst kan evt. kontaktes og komme i klassen for at fortælle om begravelsen.

Det er vigtigt efterfølgende at være opmærksom på elevens/elevernes og de voksnes sorgreaktioner og almene trivsel.

Det er vigtigt i den efterfølgende fase med samtaler og medmenneskelig interesse.

Støtte elev med alvorlig syg/døende forælder

Den der først får kendskab til tilfældet, kontakter skolelederen.

Når en fa
milie rammes af en alvorlig sygdom, har eleven ekstra brug for de voksne og andre, som er tæt på eleven. Det er ikke usædvanligt, at eleven vil skåne forældrene, og derfor har brug for at tale med andre voksne, som de har tillid til.

Skolens personale, der bliver bekendt med en elev på skolen har en alvorlig syg eller døende forældre eller søskende, informerer elevens lærer.

Hjemmet kontaktes af klasselæreren eller en lærer med tæt kontakt til eleven.

Læreren må drøfte med forældrene, hvordan og hvor meget de skal tale med eleven om sygdommen. Desuden må de diskutere, om elevens kammerater skal have besked om familiens nye situation.

Større elever tages med på råd om, hvordan deres kammerater skal informeres.

I mange tilfælde ønsker de selv at fortælle om sygdommen.

Det afklares med hjemmet, hvordan skolen bedst støtter eleven i tiden fremover.

Støtte i forhold til alvorlig syg/døende elev

Den der først får kendskab til tilfældet kontakter skolen/skolelederen.

Når en elev rammes af en alvorlig sygdom, har eleven ekstra brug for de voksne og andre, som er 

tæt på barnet.

Skolens personale bliver bekendt med, at en elev på skolen er alvorlig syg eller døende, informerer elevens lærere og skolelederen.

Hjemmet kontaktes af klasselæreren eller en lærer med tæt kontakt til eleven.

Læreren må drøfte med forældrene, hvordan og hvor meget de skal tale med eleven om sygdommen. Desuden må de diskutere, om elevens kammerater skal have besked om elevens nye situation.

Større elever tages med på råd om, deres kammerater skal informeres.

Det afklares med hjemmet, hvordan skolen bedst støtter eleven i tiden fremover.

Generelt om elever der af forskellige årsager ikke trives

Bemærker skolens personale, at en elev mistrives i skolen, skal skolelederen orienteres herom.

Skolelederen foretager herefter de nødvendige tiltag, som kan hjælpe eleven (familien).

Kan problemet ikke afhjælpes af skolens personale, henvises til relevant faglig hjælp!

Gode råd

Når et barn er i sorg, er hele familien i sorg. Husk at tage jer af hele familien.

Husk at børn er forskellige, og deres sorg kommer til udtryk på forskellige måder.

Lær barnet at kende.

Vær aldrig bange for at spørge ind til barnets sorg. Spørg – og spørg så igen.

Lad en kollega tage over, hvis du ikke har overskuddet.

Giv plads til følelserne. Det er aldrig forkert, hvis barnet (eller forældrene) græder.

Forældre kan også trænge til et knus.

Sæt ord på alt det, du tænker. Det værste er, hvis du ikke siger noget.

Sorg er den lille sorg og den store sorg. Fra bedstevennen, der flytter, til skilsmisse og dødfald.

Du har et ansvar som omsorgsperson. Tag snakken med barnet, når følelserne viser sig. Grib situationen, og hold fast.