Priser

Indskrivning

Skal dit barn indmeldes i Naturfriskolen Nordmors?
Her kan du via Indmeldelsesskemaet ansøge om optagelse på Naturfriskolen Nordmors. Når skolen har modtaget ansøgningen, vil du snarest blive kontaktet af skolelederen. Hun vil fortælle om indmeldelses procedure og invitere til en uformel snak.
Herefter kan I træffe jeres beslutning om at lade jeres barn skrive op.
Du er også meget velkommen til at ringe  og starte med en indledende samtale.
Udfyld skemaet i linket herunder, og I vil snarest blive kontaktet af Naturfriskolen Nordmors.
Tak for interessen.
Skolepenge er kr. 950 pr. mdr. (11 mdr.) pr. familie (betaler kun for 1 barn pr. familie).
Indmeldelsesskema

Tilmelding til SFO
Naturfriskolen Nordmors har SFO for alle børn i 0-3 klasse
Her kan du via Tilmeldingsskema til SFO melde dit barn til SFO. Du kan enten sende den via mail, post eller aflevere den til personalet.
Hvis der er behov for at starte i SFO midt i måneden, kan det fint lade sig gøre.
Udmeldelse af SFO skal foregå én måned før den sidste kalenderdag,  barnet er i SFO’en. Se udmeldelsesskemaet til SFO.
Læs evt. mere om vores SFO under fane af samme navn.
Betaling SFO: Heltidsplads kr. 850 pr. mdr. (11 mdr.) Deltidsplads (ca.10 timer) kr. 550 pr. mdr. (11 mdr.)
Begge pladser er inclusive morgenmad.
Der gives søskenderabat på 50%.

Kan jeg søge om friplads?

Økonomisk fripladstilskud
 
Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan ved siden af det almindelige tilskud til en plads i dagtilbud, få et ekstra tilskud fra friskolen mhp. nedsættelse af forældrenes egenbetaling. Tilskuddet hedder et økonomisk fripladstilskud. Størrelsen af fripladstilskuddet er afhængig af forældrenes indtægt.
 
Ministeriet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk friplads.  Se fripladsskalaen i højre side. 

Den aktuelle indtægt, der skal lægges til grund for bestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud, består af:

  1. personlig indkomst efter § 3 i personskatteloven med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter § 7 i personskatteloven, dog før det deri nævnte grundbeløb og bundfradrag, og
  2. aktieindkomst, der beskattes efter § 8 a, stk. 1 og 2, i personskatteloven, bortset fra udbytteindkomst op til kr. 5.000.


Hvis den faktiske indtægt er væsentlig større eller mindre end den aktuelle indtægt skal bestyrelsens afgørelse om økonomisk fripladstilskud bero på en samlet vurdering af familiens økonomiske og sociale forhold.

En enlig forsørger kan søge om fripladstilskud af friskolen, og ved dokumentation af status som reelt enlig, skal friskolen forhøje den enlige forsørgers fripladsgrænser med 56.559 kr. (2014-niveau).
Er der hos forældrene eller den forælder, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet, mere end et barn under 18 år i hjemmet, forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser med kr. 7.000 for hvert barn ud over det første barn.

Bor barnet sammen med begge forældre, lægges den samlede indtægt hos forældrene til grund for vurdering af, om der kan gives fripladstilskud. Bor barnet kun sammen med den ene af forældrene, men er denne gift eller lever i et samlivslignende forhold med en anden person, sker der også en sammenlægning af indtægterne i husstanden.

Bor et barn, hvis forældre ikke lever sammen, lige meget hos hver af sine forældre, er det husstandsindkomsten hos den af forældrene, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, der tæller, uanset om forældrene har fælles forældremyndighed. Barnets egne indtægter er uden indflydelse på vurderingen af, om der kan gives fripladstilskud.

Det er skolen, der træffer afgørelse om fripladstilskud.

Følgende skema skal udfyldes og sendes til skolen – Ansøgningsskema