Evaluering af undervisningen på Naturfriskolen

Den nye undervisningsmiljøvurdering for 2022 kan læses her

https://drive.google.com/file/d/1SGftamw-dEtywjgQRcvuOR1Pcc9pWgSd/view?usp=sharing

Evaluering af undervisningen på Naturfriskolen. 

Det siger loven:

Evaluering på frie grundskoler
En fri grundskole skal løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen skal sikre, at der i undervisningen er tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression. Evalueringerne danner grundlaget for, at skolen kan tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs behov og forudsætninger.

Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne. Der er ingen krav om, at det skal foregå skriftligt. Frie grundskoler er derfor ikke forpligtet til at udarbejde elevplaner. Evalueringerne skal være alsidige, og karakterer kan ikke alene gøre det ud for evalueringer.

Skolen beslutter, hvordan elevernes udbytte af undervisningen bliver evalueret. Fokus skal være på, om undervisningen har haft det resultat, skolen forventede, og om der er brug for særlig støtte fra skolen og/eller hjemmet til den enkelte elev. Valg af form og metode kan afhænge af for eksempel faget, elevgruppen, klassetrinnet eller undervisningsformen.

Evaluering af den samlede undervisning
En fri grundskole skal regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. Skolen skal vurdere, om undervisningen lever op til indholdet i de mål og planer, den har opstillet.

Skolen definerer selv, om andet end undervisningen i de forskellige fag og fagområder indgår i den “samlede undervisning”. På nogle skoler er for eksempel frikvarterer, lejrskoler og morgensang væsentlige dele af skolens undervisningstilbud.

Skolen vælger selv evalueringsform og hvilken/hvilke evalueringsmetode/evalueringsmetoder, den bruger.

Opfølgningsplan
Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan på baggrund af evalueringens resultat. I opfølgningsplanen beskriver skolen, hvad skolen har lært, og hvilke nye tiltag den vil sætte i gang på den baggrund.

Datoen for skolens næste evaluering af den samlede undervisning skal fremgå af opfølgningsplanen.

En skole, der har gennemført selvevaluering efter § 9 a stk. 2 i friskoleloven, anses for at have opfyldt kravet om evaluering af skolens samlede undervisning og opfølgningsplan.

Offentliggørelse af evaluering
På skolens hjemmeside skal skolen offentliggøre:

  • Resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning – altså ikke nødvendigvis hele evalueringen, men resultatet.
  • En opfølgningsplan, der viser fremad på baggrund af resultatet af skolens evaluering af den samlede undervisning
  • Dato for skolens næste evaluering

Vores evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.
Kernen i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisning, er dialog og vurderinger/opfølgning/dialog mellem lærere og elever i den daglige undervisning. Her følges til stadighed op på- og lægges mål for, elevernes udbytte af undervisningen.

Dette suppleres af to årlige skole/hjem samtaler i alle klasser .

Inden første samtale har eleverne udfyldt et selvevalueringsskema. Her forholder eleverne sig til fagene, sociale relationer, samt klassens/egen trivsel. I forbindelse med skole/hjem samtalerne etableres/revideres individuel handlingsplan for eleven. Handlingsplanen følger eleven gennem samtlige 10 skoleår.

Som forberedelse til skole/hjem samtalerne gennemføres årligt lærer/elev samtaler på alle klassetrin.

Den løbende evaluering foregår tillige ved:

  • Elev-lærer og elev-elev feedback ved projektarbejder, lektier og daglig undervisning.
  • Klassens time, cirkeltimer og individuelle samtaler.
  • Kontinuerligt prioriteret skole/hjemsamarbejde, telefonsamtaler, dialog og mails

Skole/hjem samarbejdet
Ud over ovennævnte skole/hjem samtaler afholdes der 2 årlige forældremøder i alle klasser. Her orienteres forældrene om skolegang og undervisning, ligesom vi drøfter og vurderer klassens arbejde og samvær/trivsel som helhed.

Ud over disse faste møder aftaler forældre og lærere individuelle møder – efter behov

Hver måned udsender skolelederen et brev med information om undervisningen, arrangementer mm. Alle forældre modtager dette brev.

Lærernes evaluering af skolens samlede undervisning
På lærermøderne drøftes det daglige pædagogiske og faglige arbejde. Der foretages en grundig evaluering efter hver emneuge, lejrskole, særlige undervisningsdag og arrangement. Denne proces finder ligeledes sted i de daglige samtaler, i samværet med børnene, i det nære samarbejde med forældrene og på forældremøderne.

Resultatet af skolens evaluering 2018
Efter ledelsens overbevisning lever skolen fuldt ud op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. Dette bygger vi dels på evalueringer, gennemførte test, pædagogisk/didaktisk samarbejde, elevobservationer og skole/hjem samarbejdet, dels på den tilsynsførendes 

erklæring.

Kirsten Ringgaard
Skoleleder